Skip to main content

cz   de   gb   fr   hu   nl   pl   ro   sk   rs  

Od 1. júla 2013 bola smernica o stavebných výrobkoch (CPD) nahradená nariadením o stavebných výrobkoch (CPR 305/2011), podľa ktorého sa v EÚ vyžaduje, aby boli stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná európska norma, označené značkou CE.

Vyhlásenie o vlastnostiach je kľúčovou súčasťou nariadenia o stavebných výrobkoch. Poskytuje informácie o vlastnostiach výrobku. Každý stavebný výrobok, na ktorý sa vzťahuje európska harmonizovaná norma alebo pre ktorý bol vydaný európsky technický posudok, musí disponovať týmto vyhlásením a byť označený značkou CE. Táto iniciatíva prispieva k zvyšovaniu transparentnosti a optimalizuje fungovanie jednotného trhu.

Môžeme teda potvrdiť, že všetky strešné okná Dakstra, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma, sú označené značkou CE podľa nariadenia o stavebných výrobkoch.

Ak chcete získať údaje o vlastnostiach týkajúce sa konkrétne vášho okna, použite vyššie uvedený rozbaľovací zoznam a zadajte informácie získané priamo z typového štítka v hornej časti rámu.

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH (VoV) A OZNAČENIE CE